Algemene spelvoorwaarden promotioneel kansspel Mr. Sushi Fortune Cookies

Versie 1.0 – 5 december 2022

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Mr. Sushi Fortune Cookies winactie (hierna: de “Actie”) van alle Nederlandse Mr. Sushi vestigingen en Yip & Co Beheer B.V. (“de Organisator(en),”). Yip & Co Beheer B.V. is de franchisegever van de Mr. Sushi franchiseformule en is gevestigd aan de Bussumergrintweg 4, 1217BP Hilversum. De vestigingen van de deelnemende Mr. Sushi-vestigingen staan weergegeven op de website mrsushi.nl.
2. De Actie heeft als doel om tijdens de feestelijke december en januari maanden de producten van Mr. Sushi te promoten.
3. De Actie loopt van 8 december 2022 en duurt voort zolang de voorraad strekt. Dit kan per vestiging verschillen. Prijzen kunnen tot en met 30 maart 2023 worden geclaimd (hierna “de Actieperiode”).
4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum. Deelname is mogelijk zolang de voorraad van de loten strekt
5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

II. Deelname
6. Per bestelling voor meer dan € 20,- aan producten kan een klant maximaal één Fortune Cookie met daarin een geluksbriefje bij de levering van de bestelling ontvangen. Het geluksbriefje kan vermelden dat de klant een prijs heeft gewonnen.
7. Indien het geluksbriefje een prijs vermeldt dient de klant dit te melden via een daarvoor bestemd formulier op de Mr. Sushi website (www.mrsushi.nl/fortune-cookie) om de prijs te kunnen claimen.
8. Per geluksbriefje kan eenmalig een prijs worden geclaimd.
9. Een winnaar wordt ook erkend als deze bij vergissing een Mr. Sushi Fortune Cookie heeft ontvangen bij een bestelling onder de drempel van € 20,-. Indien echter bij vergissing of wegens het opgeraken van de voorraad een geleverde bestelling geen Mr. Sushi Fortune Cookie bevat, zal dit niet worden hersteld in de zin dat de klant niet alsnog aanspraak kan maken op ontvangst van een Mr. Sushi Fortune Cookie.
10. Het claimen van een prijs houdt in dat de klant akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
11. Deelname aan de Actie staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
12. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan 18 jaar.
13. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
14. Wanneer een klant een prijs claimt verwerkt de Organisator de door de klant opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden voor andere doeleinden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van drie maanden na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
15. In geval van diefstal of fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om een prijs niet uit te reiken.
16. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen
19. In totaal zijn er 13 prijzen te winnen ter waarde van +- €15.500,- euro. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
20. Alle prijzen zijn vooraf, bij de productie van de Mr. Sushi Fortune Cookies, eenmalig in de cookie`s verwerkt en er worden nadien geen extra cookies aan de voorraad toegevoegd.
21. Deelnemers maken kans op één van de volgende prijzen:

 • Reis naar Ibiza
 • Vespa
 • Dagje Spa
 • Vanmoof fiets
 • IPhone 14 Pro
 • AirPods Max
 • Parfum Fugazzi
 • Sonos Speakers
 • Fancy Dinner Box
 • Diner voor 2 bij ROKU
 • Giftcard van Skins Cosmetics
 • Giftset van Marie-Stella-Maris
 • Overnachting van der valk hotel

22. De Mr. Sushi Fortune Cookies worden na productie goed gehusseld en willekeurig verdeeld over de Mr. Sushi vestigingen.
23. Over de uitslag/de winnaars wordt niet gecorrespondeerd.
24. De winnaars dienen uiterlijk vóór 1 maart 2023 de gewonnen prijs te hebben geclaimd, waarna het recht op de prijs komt te vervallen aan de Organisator.
25. Als een winnaar een prijs tijdig heeft geclaimd zal de Organisator de prijs binnen 14 kalenderdagen uitreiken, dan wel melden dat sprake is van een situatie als genoemd in artikel 14.
26. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor een geldbedrag. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.
27. Mochten de prijzen onverhoopt om welke reden dan ook niet leverbaar zijn, dan zal er een soortgelijke prijs met een overeenkomstige waarde uitgereikt worden. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor andere zaken. De genoemde waarde van de prijzen is een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden verbonden.
28. Te leveren prijzen kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen op de communicatie uitingen gebruikt voor deze campagne.
29. Indien de prijs een Sushi-product van Mr. Sushi betreft, wordt in plaats van dat product aan de winnaar een tegoedbon uitgereikt welke kan worden gebruikt binnen 6 maanden nadat de winnaar op de hoogte is gebracht.

IV. Aansprakelijkheid
30. Organisatoren zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
31. De Organisatoren en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
32. De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
33. De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hen te verstrekken prijzen.
34. De Organisatoren zijn niet aansprakelijk indien en voor zover er geen Mr. Sushi Fortune Cookie bij een bestelling wordt geleverd. Ongeacht of sprake is van een fout of dat de voorraad op is zal een en ander niet worden gecompenseerd.

V. Slotbepalingen
35. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.mrsushi.nl/fortune-cookie/ en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
36. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen door het contactformulier in te vullen op www.mrsushi.nl. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de actieperiode of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld
37. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
38. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland worden voorgelegd.
39. Aldus opgemaakt te Hilversum
op 1 december 2022